Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Одржување на информатичка, телекомуникациска и опрема за видео надзор 21/06/2019
СКОПЈЕ: Надзор за вршење на градежни работи 20/06/2019
СКОПЈЕ: Работни обувки 20/06/2019
СКОПЈЕ: Изработка на основен проект со сите фази 20/06/2019
СКОПЈЕ: Работни активности за уривање на бесправно изградени објекти 20/06/2019
СКОПЈЕ: Изработка на проект 18/06/2019
СКОПЈЕ: Подготовка на техничка документација (основен проект) за водоснабдување 17/06/2019
СКОПЈЕ: Електро материјали 14/05/2019
СКОПЈЕ: Пластични канти од 120 литри за одлагање на комунален отпад 09/05/2019
СКОПЈЕ: Материјали за одржување на хигиена 09/05/2019
СКОПЈЕ: Средства за хигиена 09/05/2019
СКОПЈЕ: Набавка на средства за одржување на хигиена 08/05/2019
СКОПЈЕ: Набавка на информатичка и видео опрема 03/05/2019
СКОПЈЕ: Набавка на информатичка и видео опрема 01/05/2019
СКОПЈЕ: Набавка на интерактивни табли и наставни помагала 25/04/2019