Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Клима уреди 10/07/2018
СКОПЈЕ: Изработка на сувенири 10/07/2018
СКОПЈЕ: Набавка на огревно дрво 09/07/2018
СКОПЈЕ: Кујнска опрема 09/07/2018
СКОПЈЕ: Одржување и сервисирање на електрични апарати 09/07/2018
СКОПЈЕ: Сервисирање, поправка и одржување на системот за греење 09/07/2018
СКОПЈЕ: Набавка, транспорт и монтажа на парковски клупи и корпи за отпадоци 07/07/2018
СКОПЈЕ: Одржување на паркови, хортикултурно уредени јавни зелени површини… 07/07/2018
СКОПЈЕ: Организирање на превоз на ученици и одговорни лица… 06/07/2018
СКОПЈЕ: Замена на надворешна дрвена со ПВЦ столарија 06/07/2018
СКОПЈЕ: Одржување на информатичка, телекомуникациска и опрема за видео надзор 06/07/2018
СКОПЈЕ: Набавка на канцелариски материјали и тонери 06/07/2018
СКОПЈЕ: Стручен надзор 06/07/2018
СКОПЈЕ: Изведување на машински инсталации за радиоаторско греење и котларница 05/07/2018
СКОПЈЕ: Реконструкција на покрив на училишна зграда 05/07/2018