Регион: Пелагониски

Линк на јавна набавка Датум
ПРИЛЕП: Канцелариски материјали и тонери за печатење и фотокопирање 21/06/2019
ПРИЛЕП: Набавка на матријали за завршни работи во градежништво 21/06/2019
БИТОЛА: Резервни делови и сервисирање на информатичка опрема 21/06/2019
БИТОЛА: Вулканизерски услуги 21/06/2019
НОВАЦИ: Вршење на стручен надзор над изведбата 21/06/2019
ПРИЛЕП: Реконструкција на спортско игралиште 21/06/2019
ПРИЛЕП: Уредување на двор со бехатон 21/06/2019
ПРИЛЕП: Санација на фасади на објектите 20/06/2019
ДЕМИР ХИСАР: Канцелариски материјали 20/06/2019
БИТОЛА: Канален клима уред 20/06/2019
БИТОЛА: Водомери и резервни делови за водомери со далечинско отчитување 20/06/2019
ДЕМИР ХИСАР: Договор за јавна набавка на кемен и сепариран варовник 20/06/2019
БИТОЛА: Набавка на месо за 2019 година 20/06/2019
БИТОЛА: Набавка на информатичка и видео опрема 20/06/2019
ПРИЛЕП: Хемиски средства 20/06/2019