Регион: Полошки

Линк на јавна набавка Датум
ТЕТОВО: Набавка на метални архивски ормари 21/06/2019
ТЕТОВО: Интервентни работи за изградба и рекунструкција на објекти… 21/06/2019
ТЕТОВО: Набавка на канцелариски материјал 17/06/2019
ГОСТИВАР: Тонери за печатари и копири 10/05/2019
ГОСТИВАР: Канцелариски матерјали 08/05/2019
ВРАПЧИШТЕ: Набавка на тонери 08/05/2019
ГОСТИВАР: Материјали за хигиена 03/05/2019
ГОСТИВАР: Набавка на металостругарски услуги 02/05/2019
ГОСТИВАР: Услуги за вршење на технички преглед на службени возила 02/05/2019
ТЕТОВО: Поправка и одржување на згради 26/04/2019
ТЕТОВО: Набавка на разни тонери 18/04/2019
ТЕАРЦЕ: Набавка на градежни материјали 11/02/2019
ТЕАРЦЕ: Набавка и испорака на хигиенски средства 11/02/2019
ТЕАРЦЕ: Набавка на тонери (компатибилни или еквивалентни на нив) 11/02/2019
ТЕАРЦЕ: Набавка на безалкохолни пијалоци и прехрамбени продукти 11/02/2019