Регион: Североисточен

Линк на јавна набавка Датум
КУМАНОВО: Изработка на проектна документација за зграда на Театар 19/06/2019
КУМАНОВО: Услуги за одржување на лифт 17/06/2019
ЛИПКОВО: Изработка на геодетските и еколошкитe елаборати 13/05/2019
КРИВА ПАЛАНКА: Набавка на прехрамбени производи за Народна кујна 2019 10/05/2019
КУМАНОВО: Прехранбени производи 10/05/2019
КУМАНОВО: Услуга за одржување на хигиена (административна зграда) 10/05/2019
СВЕТИ НИКОЛЕ: Набавка на тонери 09/05/2019
КРИВА ПАЛАНКА: Поправка и надградба на систем на видео надзор 07/05/2019
КРИВА ПАЛАНКА: Привремени вработувања 07/05/2019
КУМАНОВО: Реконструкција на дел од кров 07/05/2019
КУМАНОВО: Средства за дезинфекција 07/05/2019
КУМАНОВО: Тонери 06/05/2019
ЛИПКОВО: Услуги за вршење на процена од овластен проценувач за недвижен имот 06/05/2019
ЛИПКОВО: Изработка на техничка докумeнтација 25/04/2019
КРАТОВО: Набавка на материјали за улично осветлување 09/02/2019