Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Набавка на хигиенски средства 12/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на хигиенски средства за 2018 година 12/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на печати и потрошен матријал за печати 11/04/2018
СКОПЈЕ: Услуги за печатење на општинскиот магазин 11/04/2018
СКОПЈЕ: Тековно одржување (поправка и сервисирање) на возилата 11/04/2018
СКОПЈЕ: Тековно одржување на објекти… 11/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на годишни стакларски услуги 11/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на клими 11/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на мебел опрема за занимални 11/04/2018
СКОПЈЕ: Вршење на стручен надзор за градежни работи 11/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на наставно-образовни средства и помагала 10/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на знамиња (државни, општински и ЕУ) 10/04/2018
СКОПЈЕ: Услуги за пристап до електронска збирка 10/04/2018
СКОПЈЕ: Канцелариски мебел 05/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на житарки и производи од жито, разни прехрамбени производи… 05/04/2018