Што се набавува?

Производи и услуги предмет на набавки на локално ниво:

• Набавка на канцелариски материјали
• Набавка на репрезентативен, рекламен и промотивен материјал
• Печатење, дизајн и подготовка на публикации и материјали
• Набавка на компјутерска опрема и друга канцелариска опрема
• Набавка на тонери за печатари
• Инсталирање/одржување на софтвер и компјутерски мрежи
• Набавка на канцелариски и училишен мебел
• Организиран превоз за потребите на училиштата, општините и други субјекти
• Услуги од товарен превоз
• Услуги од агенции за привремени вработувања
• Услуги за обезбедување на имот и лица
• Осигурување на имотот и колективно осигурување на вработените
• Систематски преглед на вработените
• Набавка на работна облека и обувки
• Набавка на ХТЗ опрема
• Набавка на училишна опрема
• Набавка на огревно дрво
• Набавка на горива за огрев, јаглен и друго
• Набавка на моторни масла и мазива
• Поправка и одржување на патнички возилатa (автомеханичарски и автолимарски услуги)
• Набавка на резервни делови и гуми за возила
• Сервисирање и набавка на делови за товарни возила и товарни машини
• Зимско одржување на локални патишта и улици
• Набавка, сервисирање и полнење на ПП апарати
• Тековно одржување на семфорска сигнализација
• Набавка на клима уреди, монтажа и одржување
• Услуги од туристичка агенција ( за потребите на училиштата но и другите договорни органи)
• Набавка на прехрамбени производи (леб и бели печива; месо; земјоделски производи-овошје и зеленчук)
• Угостителски услуги и услуги за хотелско сместување
• Набавка на средства за одржување на хигиена
• Набавка и монтажа на врати и прозорци
• Молерофарбарски услуги
• Фотографирање (фотографирање и снимање на ученици како и фотографирање и израбтока на легитимации)
• Книговодителски услуги
• Изведување на градежни работи
• Градежно занаетчиски услуги за реконструкција и адаптација на простор
• Асфалтирање, тампонирање и крпење дупки
• Набавка и поставување на бехатонски плочки
• Изработка на проектна и техничка документација
• Изработка/вршење на геодетски услуги
• Стручен надзор над градежни активности
• Набавка на услуги од градежни и други специјални машини
• Рушење и отстранување на бесправно изградени објекти
• Вршење на ревизија на проектна документација
• Обележување на хоризонтална сигнализација
• Изработка елаборат и стратегиска оцена за влијанието на планот врз животната средина
• Набавка на градежни материјали
• Набавка на професионален и земјоделски алат
• Набавка на пумпи за вода и резервни делови за нивно одржување
• Набавка на резервни делови за водовод и канализација
• Набавка на резервни делови за пили, косачки, тастери, тримери, дувалки и други помошни алатки
• Набавка на електрична опрема и електро апарати
• Набавка на електро материјали и електрична инсталација
• Лабараториски материјали, хемикалии и лабараториска опрема
• Набавка на цвеќе
• Тресет, тревно и цветно семе, вештачки ѓубрива, саксии, стиропор, најлон и декоративни садници
• Хортикултурно уредување
• Хлор, натриум хипохлорид, поправка и технички преглед на челични хлорни боци
• Набавка на украси и огномет по повод Нова година, нивна демонтажа и друго
• Набавка на душеци, навлаки, чаршафи и др.