Регионални центри

mapa

 

 • Регионален центар за поддршка на микропретпријатија-Велес
  Фондација „Фокус“
  ул. „Солунска“ 2А, 1400 Велес
  тел: 043 221 583, 072 245 443, 072 245 499
  е-пошта:contactveles@zanabavki.mk
 • Регионален центар за поддршка на микропретпријатија-Штип
  Невладина организација „ЕХО“
  ул. „Христијан Карпош“ 6/4, 2000 Штип
  Тел: 032 384 143; 070 831 143
  е-пошта: ed_hum_eho@yahoo.com