Регион: Југоисточен

Линк на јавна набавка Датум
ГЕВГЕЛИЈА: Одржување на софтвер и надоградба 21/06/2019
СТРУМИЦА: Дел од автоматизирана рампа – излезен терминал 21/06/2019
ВАЛАНДОВО: Реновирање на санитарни јазли во училиште 21/06/2019
СТРУМИЦА: Одржување на ПП апарати и хидранти 21/06/2019
СТРУМИЦА: Подобрување на туристичка понуда 21/06/2019
СТРУМИЦА: Финален производ за конзумирање на готови оброци за болнички… 20/06/2019
СТРУМИЦА: Подготвителни работи со изведба од бехатон плочки… 20/06/2019
РАДОВИШ: Репрезентации за период од една година 20/06/2019
СТРУМИЦА: Замена на водоводна инсталација 20/06/2019
СТРУМИЦА: Стругање и лакирање на паркет во спортска сала 20/06/2019
БОСИЛОВО: Сукцесивна набавка на услуги за изработка на геодетски елаборати 20/06/2019
СТРУМИЦА: Градежни работи 19/06/2019
РАДОВИШ: Елаборати за експропријација, нумерички податоци, ажурирани геодетски.. 18/06/2019
ВАЛАНДОВО: Превоз на ученици 2019/2020 учебна година 18/06/2019
ДОЈРАН: Услуга за одржување на потопни колекторски пумпи 18/06/2019