Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Превоз на луѓе 12/03/2018
СКОПЈЕ: Изработка на проект за реконструкција на улица 09/03/2018
СКОПЈЕ: Тековно одржување на објект 08/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на машини за одржување на паркови и зеленило 08/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на систем за озвучување и снимање на седници 08/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на канцелариски материјали 08/03/2018
СКОПЈЕ: Изработка на геодетски елаборати 07/03/2018
СКОПЈЕ: Одржување на систем за управување со документи 07/03/2018
СКОПЈЕ: Услуги за дезинсекција, дезинфекција и дератизација 07/03/2018
СКОПЈЕ: Проект за Повеќенаменски спортски објект 06/03/2018
СКОПЈЕ: Инфраструктурно ИТ решение и преносни компјутери 06/03/2018
СКОПЈЕ: Изработка на идејно решение за дизајн на урбана опрема: клупи, корпи… 06/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на компјутерски хардвер… 06/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на геодетски услуги 05/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на репрезентативен материјал и пригодни подароци 05/03/2018