Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Изработка на инфраструктурен проект со основен градежен проект 27/03/2018
СКОПЈЕ: Моторни масла и мазива 27/03/2018
СКОПЈЕ: Хигиенски средства 27/03/2018
СКОПЈЕ: Услуги за привремени вработувања 26/03/2018
СКОПЈЕ: Конкурс за избор на идејно решение и изработка на опрема… 26/03/2018
СКОПЈЕ: Зеленчук и овошје (свежо, конзервирано, замрзнато и сушено) 26/03/2018
СКОПЈЕ: Рушење на објекти изградени без одобрение 26/03/2018
СКОПЈЕ: Тековно одржување, поправки и сервисирање на машини, опрема… 26/03/2018
СКОПЈЕ: Вршење на стручен надзор при реконструкција на водоводна мрежа 26/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на опрема (нагледни средства) 23/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на канцелариски материјал 23/03/2018
СКОПЈЕ: Изградба на систем за зафаќање и третман на отпадни и фекални води 23/03/2018
СКОПЈЕ: Одржување на громобранското и заштитно заземјување и испитување… 23/03/2018
СКОПЈЕ: Реконструкција и модернизација на системот за улично осветлување 23/03/2018
СКОПЈЕ: Канцелариски материјали 23/03/2018