Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Набавка на средства за хигиена 29/03/2018
СКОПЈЕ: Превоз на деца 29/03/2018
СКОПЈЕ: Разни производи 29/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на цветни аранжмани 29/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на топли напитоци 29/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка и монтнажа на бекатон плочки 29/03/2018
СКОПЈЕ: Прехрамбени производи 29/03/2018
СКОПЈЕ: Услуги за сервис и одржување на компјутерски хардвер 28/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на млеко и млечни производи 28/03/2018
СКОПЈЕ: Надзор за вршење на градежни работи 28/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на пролетна и есенска дератизација 28/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на хигиенски средства 28/03/2018
СКОПЈЕ: Услуги за сертификација за воведување на ИСО стандард 9001:2015 27/03/2018
СКОПЈЕ: Изградба, одржување и реконструкција на велосипедски патеки 27/03/2018
СКОПЈЕ: Изработка на инфраструктурен проект и основен градежен проект 27/03/2018