Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Прехрамбени производи 20/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на видео проектори 20/04/2018
СКОПЈЕ: Услуги за вршење на стручен надзор над изградба 20/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на хигиенски средства 19/04/2018
СКОПЈЕ: Хигиенски материјали 19/04/2018
СКОПЈЕ: Превоз на патници 19/04/2018
СКОПЈЕ: Дезинфекција, дезинсекција, дератизација и санитарен преглед 19/04/2018
СКОПЈЕ: Стручен надзор над градба на патеки и тротоари 19/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на канцелариски материјал 18/04/2018
СКОПЈЕ: Санација во објект 18/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на компјутерска и периферна опрема 18/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на детски костими за настан 18/04/2018
СКОПЈЕ: Одржување на хигиена на училишна спортска сала 18/04/2018
СКОПЈЕ: Изградба на пешачки патеки,тротоари и скверови… 17/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на канцелариски материјал 17/04/2018