Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Пумпи за пумпни станици и нивно одржување 17/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на нагледни средства 17/04/2018
СКОПЈЕ: Софтверска лиценца 17/04/2018
СКОПЈЕ: Услуги за поправка и одржување на машини и резервни делови 17/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на училишна облека за ученици од основните училишта 16/04/2018
СКОПЈЕ: Изработка на Проект за реконструкција на улица 16/04/2018
СКОПЈЕ: Електроелементи за одржување и изградба на улично осветлување 16/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на кујнска опрема 16/04/2018
СКОПЈЕ: Миксер за тесто 16/04/2018
СКОПЈЕ: Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 13/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на ситен инвентар, алат и други материјали за поправка 13/04/2018
СКОПЈЕ: Изработка на настрешница и столбови за јарбол 13/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на компјутери и компјутерска опрема 13/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка и монтажа на бекатон плочки 13/04/2018
СКОПЈЕ: Преведувачки услуги 12/04/2018