Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
ШТИП: Набавка на информатичка опрема 11/06/2018
ШТИП: Сервисирање на ПП апарати (противпожарна опрема) 11/06/2018
БЕРОВО: Песок, даски, греди, бекатон плочки, ивичњаци 11/06/2018
ШТИП: Сервисирање на ИТ опрема 11/06/2018
ПРОБИШТИП: Клима уреди 11/06/2018
ШТИП: Набавка на тонери 08/06/2018
ШТИП: Училишни материјали 08/06/2018
ВИНИЦА: Огревно дрво 08/06/2018
КОЧАНИ: ППЗ Опрема 07/06/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка и испорака на сепариран песок-чакал во четири… 07/06/2018
ШТИП: Санација и адаптација на простории… 05/06/2018
ШТИП: Набавка и монтажа на климатизери со сплит систем, фрижидери и бојлери… 05/06/2018
ШТИП: Санација и адаптација на простории во објекти 05/06/2018
ШТИП: Набавка на опрема за видео надзор 05/06/2018
ШТИП: Наставно образовни помагала 05/06/2018