Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
ВЕВЧАНИ: Канцелариски материјали 29/05/2018
КОЧАНИ: Поправка и сервисирање на возила и набавка на нови делови… 28/05/2018
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО: Изработка на техничка документација за изградба… 28/05/2018
ПРОБИШТИП: Набавка и монтажа на парен котел 28/05/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Порака на сепариран песок-чакал во четири фракции 28/05/2018
БЕРОВО: Дезинсекција 23/05/2018
ШТИП: Такси превоз 23/05/2018
ДЕЛЧЕВО: Набавка и испорака на канцелариски материјали 23/05/2018
ДЕЛЧЕВО: Набавка и испорака на капаци за шахти и сливници за улична канализација 22/05/2018
КОЧАНИ: Набавка на прехранбени артикли по спецификација 21/05/2018
ПРОБИШТИП: Услуга со цистерна за одблокување на канализација канал џет… 21/05/2018
ДЕЛЧЕВО: Набавка и испорака на бетонски плочи за поплочување 21/05/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Дизајнирање,печатење и испорака на рекламен материјал 18/05/2018
ШТИП: Услуги за копирање на материјали 18/05/2018
ШТИП: Резервни делови за моторни возила 18/05/2018