Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
ДЕЛЧЕВО: Набавка на информатичка опрема 08/03/2018
ШТИП: Набавка на аудио, видео и останата опрема 08/03/2018
ШТИП: Канцелариски материјали 07/03/2018
ШТИП: Набавка на тонери 07/03/2018
ШТИП: Изработка и ревизија на проектна документација… 07/03/2018
КОЧАНИ: Набавка (со вклучена испорака) на ситен инвентар и материјали за поправки 06/03/2018
КОЧАНИ: Набавка на услуги од авторска агенција или посредничко друштво 05/03/2018
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО: Набавка на канцелариски материјал 05/03/2018
ШТИП: Средства за хигиена 05/03/2018
ШТИП: Сообраќајна опрема, сообраќајни знаци и еластична ограда 02/03/2018
ШТИП: Земјоделски зрнести производи и производи од зрнести култури, зеленчук… 02/03/2018
ШТИП: Поправка, вградување и балансирање на автогуми 02/03/2018
КОЧАНИ: Набавкана шкафчиња (со вклучена изработка и монтажа ) 02/03/2018
ШТИП: Набавка на градежен материјал, алат, ситен инвентар и други средства 02/03/2018
ШТИП: Канцелариски материјал 01/03/2018