Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
ШТИП: Изградба на стакленик во атриум 05/06/2018
БЕРОВО: Водоводни материјали 05/06/2018
БЕРОВО: Набавка на алуминиум сулфат, хидратна вар и полиектролит флокулант 04/06/2018
ШТИП: Електро материјали и електрична опрема и материјали 04/06/2018
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО: Набавка на ситен инвентар, алати и друг материјал… 04/06/2018
КОЧАНИ: Изградба на потпорни ѕидови и бетонирање на улица 04/06/2018
ШТИП: Набавка на тонери 01/06/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка и транспорт на фазонски делови за водовод… 01/06/2018
ДЕЛЧЕВО: Набавка и испорака на хигиенски средства 01/06/2018
ШТИП: Kанцелариски материјали 31/05/2018
ШТИП: Регистрација и осигурување на моторни возила 30/05/2018
ШТИП: Тонери 29/05/2018
ПРОБИШТИП: Изработка на елаборат… 29/05/2018
ШТИП: Набавка и монтажа на резервни делови, гуми и моторни масла за возила… 29/05/2018
ШТИП: Годишен сервис на ICP-MS, ICP-AES 29/05/2018