Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Набавка на канцелариски материјал 28/09/2018
СКОПЈЕ: Интерактивени панели, персонални компјутери и преносен компјутер 28/09/2018
СКОПЈЕ: Набавка на информатичка опрема 27/09/2018
СКОПЈЕ: Одржување и сервисирање на компјутери, принтери и фотокопирска опрема 27/09/2018
СКОПЈЕ: Набавка на работна облека 27/09/2018
СКОПЈЕ: Набавка на ситен инвентар 27/09/2018
СКОПЈЕ: Набавка на хигиенски средства 27/09/2018
СКОПЈЕ: Опрема за градинка… 27/09/2018
СКОПЈЕ: Набавка на резервација и испорака на авионски билети 27/09/2018
СКОПЈЕ: Рекламен материјал 27/09/2018
СКОПЈЕ: Услуги за поправка и одржување… 26/09/2018
СКОПЈЕ: Канцелариски материјал 26/09/2018
СКОПЈЕ: Набавка на компјутерска опрема 26/09/2018
СКОПЈЕ: Прехрамбени производи 26/09/2018
СКОПЈЕ: Надградба и тековно одржување на постоечки ARCGIS софтвер 25/09/2018