Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
ТЕТОВО: Материjали за одржување на зградата за 2019 година 17/01/2019
БЕРОВО: Изработка на проектна документација 16/01/2019
БЕРОВО: Услуги за проценка на имот 16/01/2019
ПРОБИШТИП: Месечни анализи на површинските води од сливот на Злетовска река 16/01/2019
ПРОБИШТИП: Канцелариски материјал и тонери 16/01/2019
ДЕЛЧЕВО: Фреза за снег 16/01/2019
ДЕЛЧЕВО: Вршење на стручен надзор над изградба на објекти 15/01/2019
ПРОБИШТИП: Наменски сортимент (производ) дрво 15/01/2019
ДЕЛЧЕВО: Материјали за одржување на објекти 15/01/2019
КОЧАНИ: Набавка на иверка за клупи 15/01/2019
ШТИП: Хотелско сместување за потребите на ФК „Брегалница 2008“ 14/01/2019
ПЕХЧЕВО: Прехранбени производи, пијалоци, средстава за хигиена и друго 11/01/2019
ПРОБИШТИП: Набавка на материјали за одржување на објекти 11/01/2019
ПРОБИШТИП: Набавка на материјали за одржување на постојно улично осветлување 11/01/2019
ВИНИЦА: Набавка на течен хлор и натриум хипохлорит 11/01/2019