Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
ПРОБИШТИП: Избор на авторска агенција 14/03/2018
КОЧАНИ: Набавка на канцелариски материјали и тонери 13/03/2018
ШТИП: Тонери за печатари и CD 13/03/2018
ПЕХЧЕВО: Ситен инвентар, алати и друго и материјали за тековно одржување на зграда 13/03/2018
ШТИП: Пумпи и водоводни електромотори 13/03/2018
ВИНИЦА: Набавка на канцелариски материјал 12/03/2018
БЕРОВО: Набавка на канцелариски и печатен материјал 12/03/2018
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО: Изработка, транспорт и монтажа на метална ограда 12/03/2018
КОЧАНИ: Набавка на лабораториски и фотолабораториски реагенси 10/03/2018
КОЧАНИ: Дезинсекција на подрачјето на општина Кочани 09/03/2018
КОЧАНИ: Хигиенски средства 09/03/2018
ЧЕШИНОВО: Набавка на прехрамбени продукти 09/03/2018
ПЕХЧЕВО: Превентивно одржување на компјутерски софтвер 09/03/2018
ПРОБИШТИП: Канцелариски материјал 09/03/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Изработка на стручна ревизија 08/03/2018