Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
ШТИП: Набавка на компјутерски потрошен материјал и полнење на тонери 29/03/2018
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО: Изработка на макета на бел штрк во парк на населено… 28/03/2018
ШТИП: Метални контејнери за смет 1,1 м3 28/03/2018
ВИНИЦА: Набавка на клима уред 28/03/2018
ПЕХЧЕВО: Сервисирање и баждарење на водомери 28/03/2018
ВИНИЦА: Тековно одржување и поправка на возило 28/03/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка и испорака на материјали за поправка… 28/03/2018
КОЧАНИ: Набавка на фискални апарати 28/03/2018
ВИНИЦА: Набавка на градежни работи-реновирање на фасада 27/03/2018
ВИНИЦА: Набавка на информатичка опрема и додатоци 27/03/2018
ПРОБИШТИП: Набавка на канцелариски материјали 27/03/2018
ПРОБИШТИП: Материјали за тековно одржување на градежен дел и опрема 27/03/2018
ШТИП: Набавка на мебел за мултимедијален центар 27/03/2018
ШТИП: Набавка на цвеќе 27/03/2018
ПЕХЧЕВО: Гуми за моторни возила 26/03/2018