Регион: Североисточен

Линк на јавна набавка Датум
КУМАНОВО: Хемиски средства за чистење 03/07/2018
КУМАНОВО: Прехрамбени производи 03/07/2018
КУМАНОВО: Градежно занатски работи, санација на ѕидови и молерисување 03/07/2018
КУМАНОВО: Реконструкција на водоводна мрежа на дел од улица 03/07/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Изработка на основен проект за надградба, реконструкција… 02/07/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Изработка и доставување на табли за куќни броеви 02/07/2018
КУМАНОВО: Услуга одржување на книговотствен софтвер 28/06/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Технички материјали 27/06/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Проектирање… 25/06/2018
КУМАНОВО: Набавка на компјутери и компјутерска опрема 12/06/2018
КУМАНОВО: Набавка на железарија 12/06/2018
КУМАНОВО: Сукцесивна набавка на авто-електричарски и авто-лимарски услуги 11/06/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Набавка на потрошен технички материјал за возила 08/06/2018
КУМАНОВО: Сукцесивна набавка на тонери за период од 1 (една) година 08/06/2018
КУМАНОВО: Услуги за привремени вработувања 08/06/2018