Вести

За проектот

Кои се целите на проектот?

Проект го олеснува пристапот на малите и на микропретпријатијата до пазарот на јавните набавки, придонесувајќи за нивен одржлив развој и подобро искористување на нивните потенцијали за создавање работни места, раст и иновации. Од друга страна, на договорните органи проектот им овозможува постигнување пониски цени и повисок квалитет во јавните набавки.

13/06/2014 | By More

Проширување на активностите на проектот во североисточниот и југоисточниот регион

Почнувајќи од мај 2014 година и микропретпријатијата од два нови региона – североисточниот и југоисточниот, можат да добиваат бесплатна помош за учество во постапките за јавни набавки. Проектот за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки, кој досега се спроведуваше во источниот и вардарскиот регион, сега ги проширува своите активности во овие два нови региона, односно во дополнителни 15 општини со повеќе од 150 локални институции кои спроведуваат јавни набавки. Се очекува од новите региони да се пријават околу 150 микропретпријатија кои ќе ги добиваат следниве услуги:

-обука за учество на јавните тендери;

-специјален прирачник за микропретпријатија за учество на јавните набавки;kumanovo

-секојдневна асистенција при регистрирање на Електронскиот систем за јавни набавки (што е услов за учество на тендерите),

-секојдневна помош при пополнување на тендерските документации;

-асистирање при учеството на електронските аукции;

-помош при секаков вид на прашања и проблеми поврзани со учеството на тендерите;

-помош при остварување на правната заштита;

-секојдневно информирање за огласите за јавни набавки што се објавуваат од институциите во опфатените региони (повеќе од 350 локални институции);

-информации за планираните годишни набавки на сите вклучени институции и

-други прашања и помош во насока на успешно учество на јавните набавки.

04/06/2014 | By More

Работни состаноци за примена на препораките за полесен пристап на микропретпријатијата до јавните набавки

kКОЧАНИ, 24.01.2013 – Со одржување на состанокот во Кочани, заврши серијата работни состаноци со претставниците на договорните органи од општините во вардарскиот и источниот регион за примената наПрепораките за олеснување на пристапот на малите и микропретпријатијата до јавните набавки. Препораките беа издадени во почетокот на 2013 година до повеќе од 200 локални институции од 21 општина. Нивната примена значи намалување на административните и на другите пречки во спроведувањето на јавните набавки кои оневозможуваат пристап на малите и микропретпријатијата до јавните набавки. Со создавање услови за зголемено учество на овие фирми на пазарот на јавни набавки, во крајна линија, се подобрува локалната економија во овие општини.

20/02/2014 | By More

За проектот

За проектот

Кои се целите на проектот?

Проект го олеснува пристапот на малите и на микропретпријатијата до пазарот на јавните набавки, придонесувајќи за нивен одржлив развој и подобро искористување на нивните потенцијали за создавање работни места, раст и иновации. Од друга страна, на договорните органи проектот им овозможува постигнување пониски цени и повисок квалитет во јавните набавки.

13/06/2014 | By More
Order Cheap Ed Pack Online
Buy Cheap Malegra FXT Online
Buy Cheap Zithromax Online
Buy Cheap Vicodin Online
Buy Cheap Kamagra Online
Buy Cheap Propecia Online
Buy Cheap Malegra FXT Online
buy generic levitra online
viagra buy online ireland
prednisone online paypal
viagra cialis order online
levitra with dapoxetine online
female viagra tablets online shopping in india
non prescription prednisone online
generic cialis viagra levitra online
Buy Cheap Malegra FXT Online
Buy Cheap Zithromax Online
Buy Cheap Vicodin Online