RSSCategory: Uncategorized

За проектот

Кои се целите на проектот?

Проект го олеснува пристапот на малите и на микропретпријатијата до пазарот на јавните набавки, придонесувајќи за нивен одржлив развој и подобро искористување на нивните потенцијали за создавање работни места, раст и иновации. Од друга страна, на договорните органи проектот им овозможува постигнување пониски цени и повисок квалитет во јавните набавки.

13/06/2014 | By More