Регион: Југозападен

Линк на јавна набавка Датум
ОХРИД: Тековно одржување на возила 22/02/2018
ОХРИД: Јавна набавка на телефонски апарати по спецификација 21/02/2018
ОХРИД: Израбока на урбанистичка документација 21/02/2018
ОХРИД: Набавка на канцалариски материјали 21/02/2018
ОХРИД: Печатени материјали, канцелариски материјали и тонери 21/02/2018
СТРУГА: Информатичка опрема 20/02/2018
ОХРИД: Набавка на услуги за одржување и сервисирање на ПП апарати 19/02/2018
СТРУГА: Хигиенски средства 19/02/2018
СТРУГА: Потрошен материјал,алат и опрема 19/02/2018
СТРУГА: Изработка на техничка документација за водоснабдување 19/02/2018
ОХРИД: Постелнина 19/02/2018
КИЧЕВО: Канцелариски материјали 16/02/2018
КИЧЕВО: набавка на ХТЗ опрема 16/02/2018
ОХРИД: Печатени, канцелариски материјали и тонери 15/02/2018
КИЧЕВО: Печатарски услуги 15/02/2018