Регион: Југозападен

Линк на јавна набавка Датум
ДЕБАР: Набавка на канцелариски материјал и тонери 16/04/2018
СТРУГА: Набавка на средства за хигиена 16/04/2018
СТРУГА: Набавка на тонери 16/04/2018
СТРУГА: Печатарски услуги 16/04/2018
ДЕБАР: Набавка на средства за хигиена за 2018 година 13/04/2018
ДЕБАР: Набавка на канцелариски материјали и тонери 13/04/2018
МАКЕДОНСКИ БРОД: Канцелариски материјали 12/04/2018
КИЧЕВО: Набавка на гуми за возила 12/04/2018
СТРУГА: Вградување на врати 12/04/2018
СТРУГА: Набавка на средства за хигиена 11/04/2018
СТРУГА: Набавка на канцелариски материјали 11/04/2018
КИЧЕВО: Услуги за дезинсекција и дератизација 11/04/2018
КИЧЕВО: Хигиенски средства 11/04/2018
СТРУГА: Канцелариски материјали и тонери 11/04/2018
ОХРИД: Прехранбени производи 10/04/2018