Регион: Полошки

Линк на јавна набавка Датум
ТЕТОВО: Одржување на зграда, железарија, бои и лакови, електрика 15/02/2018
ГОСТИВАР: Набавка на тонери за принтери 14/02/2018
ГОСТИВАР: Услуги за сервисирање и поправки на основни средства… 14/02/2018
ГОСТИВАР: Тонери Xerox 3020 13/02/2018
ТЕТОВО: Средства за одржување на хигиена 10/02/2018
БОГОВИЊЕ: Набавка на канцелариски материјал 09/02/2018
ТЕТОВО: Прехрамбени кондиторски производи 09/02/2018
БРВЕНИЦА: За набавка на услуги за проектирање 08/02/2018
ГОСТИВАР: Месо и месни производи 07/02/2018
ЖЕЛИНО: Набавка на информатичка опрема и делови 06/02/2018
ГОСТИВАР: Санација на санитарен чвор 05/02/2018
ТЕТОВО: Одржување на компјутерски програми и апликативен софтвер 05/02/2018
ТЕТОВО: Услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација на објекти 05/02/2018
ТЕТОВО: Одржување и сервисирање на опремата за парно греење 05/02/2018
ТЕТОВО: Услуги за одржување на објекти-набавка, монтажа и демонтажа на стакло 05/02/2018