Регион: Полошки

Линк на јавна набавка Датум
ЖЕЛИНО: Изработка на проектна документација за изградба… 23/05/2018
ТЕТОВО: Ситен инвентар и други материјали 23/05/2018
ТЕТОВО: Тековно одржување на објекти 23/05/2018
ТЕТОВО: Материјал за тековно одржување 22/05/2018
ТЕТОВО: Услуга за тековно одржување на објекти 22/05/2018
ГОСТИВАР: Конкурсот за идејно решение за воден парк 22/05/2018
ГОСТИВАР: Градежни работи за реконструкција на водовод 22/05/2018
БОГОВИЊЕ: Извршување на дезинсекција и дератизација 21/05/2018
ТЕТОВО: Монтажа на ПВЦ подна облога и потпорни ѕидови 20/05/2018
ГОСТИВАР: Прехрамбени производи 20/05/2018
ГОСТИВАР: Опрема за кујна 19/05/2018
ГОСТИВАР: Канцеларски материјали 19/05/2018
ГОСТИВАР: Хигиенски средства 19/05/2018
ТЕТОВО: Набавка на железарија и санитарија 18/05/2018
ГОСТИВАР: Уривање и отстранување на бесправно изградени објекти… 18/05/2018