Регион: Североисточен

Линк на јавна набавка Датум
КРИВА ПАЛАНКА: Услуги за превоз на ученици 15/01/2019
КУМАНОВО: Набавка на прехрамбени и земјоделски производи 15/01/2019
КУМАНОВО: Резервни делови за одржување на семафоризирани раскрсници 10/01/2019
КУМАНОВО: Набавка, испорака и монтажа на дел за парно греење 10/01/2019
КРАТОВО: Улсуги за превоз на ученици 09/01/2019
КУМАНОВО: Поставување на заштитни столпчиња за разделување на пешачкиот… 08/01/2019
КУМАНОВО: Набавка на услуги за привремени вработувања 04/01/2019
КУМАНОВО: Услуги за привремени вработувања 04/01/2019
КУМАНОВО: Набавка на прехрамбени артикли (за угостителски објекти) 28/12/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Резервни делови за возила и градежни машини 28/12/2018
КУМАНОВО: Набавка на ХТЗ опрема 27/12/2018
КРАТОВО: Резервација и испорака на авионски билети и копнен превоз 26/12/2018
КУМАНОВО: Полиетиленски и полипропиленски цевки, ПВЦ цевки и спојни елементи 26/12/2018
КУМАНОВО: Работи за молерисување на училници 25/12/2018
КУМАНОВО: Набавка на 7 (седум) монтажни дрвени куќи 24/12/2018