Регион: Североисточен

Линк на јавна набавка Датум
КУМАНОВО: Техничка реализација и монтажа на бина, тенда со покрив, озвучување… 14/08/2018
КУМАНОВО: Фреквентен регулатор за меко стартување на пумпи 14/08/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Набавка на услуги ГИС инфраструктура 13/08/2018
КУМАНОВО: Сукцесивна набавка на услуги за вршење на технички преглед… 13/08/2018
КУМАНОВО: Резервни делови, одржување и поправка на возила и градежни машини.. 10/08/2018
РАНКОВЦЕ: Реконструкција на објкт 10/08/2018
КУМАНОВО: Набавка на огревно дрво бука 09/08/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Набавка на работни мантили за вработените 09/08/2018
КУМАНОВО: Набавка и инсталација на комуникациски сервер 08/08/2018
КУМАНОВО: Набавка на хигиенски средства 08/08/2018
КУМАНОВО: Услуга за превентивно одржување на софтвер за јавни набавки.. 08/08/2018
КУМАНОВО: Набавка на канцелариски материјали 03/08/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Адаптација на простор во училиштето 03/08/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Набавка на наставно образовни помагала 03/08/2018
КУМАНОВО: Набавка на материјали за разни поправки и ситен инвентар 31/07/2018