Регион: Североисточен

Линк на јавна набавка Датум
КРИВА ПАЛАНКА: Набавка на канцелариски материјали 15/02/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Набавка на тонери за ласерски принтери, канцелариски материјали.. 14/02/2018
КУМАНОВО: Изработка на техничка документација фаза основен сообраќаен проект 14/02/2018
КУМАНОВО: Набавка на контејнери 12/02/2018
КРАТОВО: Набавка на канцелариски материјали за 2018 година 09/02/2018
КУМАНОВО: Услуги за фотокопирање и печатење на материајли 09/02/2018
КУМАНОВО: Превоз на патници без ред на возење 09/02/2018
КУМАНОВО: Прехранбени производи, пијалоци и други сродни производи 09/02/2018
КУМАНОВО: Набавка на резервни делови и сервисирање на градежни машини 09/02/2018
КУМАНОВО: Услуги сервисирање и поправка на моторни возила 08/02/2018
КУМАНОВО: Прехрамбени производи 08/02/2018
КУМАНОВО: Калибрирање на лабораториска опрема 08/02/2018
ЛИПКОВО: Изработка на техничка документација во сферата на инфраструктурата 07/02/2018
КУМАНОВО: Ревизија на основни (линиски) проекти 07/02/2018
КУМАНОВО: Тековно одржување на објекти 07/02/2018