Регион: Југоисточен

Линк на јавна набавка Датум
РАДОВИШ: Гуми за моторни возила 16/01/2019
БОГДАНЦИ: Услуги за изработка на основни проекти и ревизија на основни проекти 15/01/2019
СТРУМИЦА: Услуги од агенција за привремени вработувања на работник 15/01/2019
РАДОВИШ: Челно заварување на полиетиленски цевки и елементи за заварување 15/01/2019
БОГДАНЦИ: Услуги од агенција за привремено вработување 14/01/2019
ДЕМИР КАПИЈА: Услуга за изнајмување на монтажна бина за отворен простор 14/01/2019
БОСИЛОВО: Сукцесивна набавка на тонери 14/01/2019
СТРУМИЦА: Греб карти и лепенки за блокатори 11/01/2019
СТРУМИЦА: Сервисирање и одржување на возила и специјалните возила 11/01/2019
СТРУМИЦА: Резервни делови за возила 11/01/2019
БОГДАНЦИ: Топол оброк за ученици 09/01/2019
ДОЈРАН: Избор на агенција за привремени вработувања 03/01/2019
ГЕВГЕЛИЈА: Средства за хигиена и потрошен материјал 28/12/2018
РАДОВИШ: Избор на агенција за 14 (четиринаесет) времени вработувања 27/01/2018
ВАЛАНДОВО: Разни материјали, алат… 27/12/2018