Регион: Вардарски

Линк на јавна набавка Датум
ВЕЛЕС: Услуги за сервисирање и баждарење на ПП апарати, ваги и тахографи 16/01/2019
ВЕЛЕС: Рентген филмови, хемикалии и ртг касети 15/01/2019
ВЕЛЕС: Прехранбени производи, пијалоци и сродни производи 11/01/2019
ГРАДСКО: Превоз на вработени за 2019 година 11/01/2019
ВЕЛЕС: Канцелариски материјали и разновидни печатени материјали 10/01/2019
ВЕЛЕС: Изработка на ревизија на основерн проект 09/01/2019
ВЕЛЕС: Превоз на ученици и вработени за потребите на училиштето 09/01/2019
ВЕЛЕС: Посебен линиски превоз 09/01/2019
ВЕЛЕС: Градежно монтажни работи за улично осветлување 09/01/2019
ВЕЛЕС: Изработка на проектна и техничка документација за подземни контејнери 08/01/2019
ЛОЗОВО: Вршење на надзор при изградба на градби за 2019 година… 08/01/2019
ВЕЛЕС: Набавка на опрема и резервни делови за потребите на фабрика за вода… 08/01/2019
ВЕЛЕС: Такси превоз, слободен превоз и посебен линиски превоз на ученици… 08/01/2019
КАВАДАРЦИ: Зимзелени и листопадни декоративни садници, тревно семе и други… 04/01/2019
ЛОЗОВО: Геодетски работи… 04/01/2019