Регион: Вардарски

Линк на јавна набавка Датум
ВЕЛЕС: Сукцесивна набавка на материјал за нагледност… 17/10/2018
ВЕЛЕС: Припрема и печатење на промотивен материјал и службени обрасци 17/10/2018
КАВАДАРЦИ: Услуги за изработка на софтвер за менаџирање на податоци 16/10/2018
СВЕТИ НИКОЛЕ: Набавка на материјали за тековно одржување на улично осветлување 16/10/2018
ВЕЛЕС: Набавка на систем за евиденција на работно време 16/10/2018
КАВАДАРЦИ: ПЕ цевки за водовод, ПВЦ-КМ- и УКН цевки нивни спојни елементи… 16/10/2018
ВЕЛЕС: Набавка на услуги од градежни машини и опрема 16/10/2018
ЧАШКА: Администравно извршување и рушење на објекти 16/10/2018
КАВАДАРЦИ: Средства за хигиена 16/10/2018
СВЕТИ НИКОЛЕ: Печатарски услуги 15/10/2018
КАВАДАРЦИ: Колонијални производи и пијалоци 15/10/2018
КАВАДАРЦИ: Набавка на плуг (даска) за снег за HIDROMEK 62 S 15/10/2018
СВЕТИ НИКОЛЕ: Изработка на проектна документација 04/10/2018
КАВАДАРЦИ: Набавка на градежни работи 04/10/2018
ВЕЛЕС: Редовно, месечно одржување и поправка на лифтови 04/10/2018