Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
ПРОБИШТИП: Вршење на стручни работи за безбедност и здравје при работа 17/10/2018
ШТИП: Печатени обрасци 17/10/2018
ШТИП: Репроматеријали за одржување на улично осветлување 16/10/2018
КОЧАНИ: Ситен инвентар, алати и друг материјал за поправка и тековно одржување 16/10/2018
ПРОБИШТИП: Резервни делови за тримери и косачки, репроматеријали и моторни… 15/10/2018
ШТИП: Годишно сервисирање на опрема за стерилизација 15/10/2018
БЕРОВО: Набавка на прехрамбени производи 04/10/2018
ПРОБИШТИП: Ревизија на финансиските извештаи за 2018 година… 04/10/2018
КОЧАНИ: Набавка на ситен инвентар 04/10/2018
ПРОБИШТИП: Прехранбени продукти, пијалоци и средства за хигиена 03/10/2018
ПЕХЧЕВО: Санација на надворешен зид, влезна настрешница и реконструкција… 03/10/2018
ШТИП: Набавка и инсталирање на опрема за видео надзор 02/10/2018
ШТИП: Набавка на канцелариски мебел 02/10/2018
КОЧАНИ: Геодетски услуги 28/09/2018
ШТИП: Набавка на железариски, електро, градежни и други материјали 28/09/2018